ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
23 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ครูสรุปและส่งผลการเรียน (แก้ผลการเรียนของนักเรียนสายชั้นมัธยมฯ)
นักเรียนสายชั้นมัธยมฯสามารถดำเนินการแก้ผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563
16 พ.ย. 63 ถึง 20 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563