ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ส.ค. 65 กีฬาสีภายใน
26 ส.ค. 65 ทัศนศึกษาอนุบาล-ป.6
23 ส.ค. 65 ถึง 24 ส.ค. 65 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีมัธยม (เดย์แคมป์)
18 ส.ค. 65 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่
08 ส.ค. 65 วันอาเซียน
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ/วันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ/วันต่อต้านยาเสพติด