โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ประจำปีการศึกษา 2560

 

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนห้องเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

38

25

32

2

 
อนุบาลปีที่ 2

34

23

57

2

 
ประถมศึกษาปีที่ 1

27

23

50

2

 
ประถมศึกษาปีที่ 2

32

31

63

2

 
ประถมศึกษาปีที่ 3

34

29

63

2

 
ประถมศึกษาปีที่ 4

44

38

82

3

 
ประถมศึกษาปีที่ 5

44

30

74

3

 
ประถมศึกษาปีที่ 6

43

40

83

3

 
มัธยมศึกษาปีที่ 1

81

32

113

3

 
มัธยมศึกษาปีที่ 2

44

44

88

2

 
มัธยมศึกษาปีที่ 3

40

27

67

3

 
ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

24

28

52

 

1

 

รวมทั้งหมด

485

370

824

 

28