ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อำนาจหน้าที่
  1. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  2. บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
  3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553