กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  1. กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ศ 2546
  2. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
  3. พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  4. พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
  5. พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  6. พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  7. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ2545
  8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2546
  9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  10. พรบ.ข้าพราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547