ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
  2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์www.tri.ac.th
  3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-3942227
  4. ร้องเรียนทาง Facebook โรงเรียนวัดไตรสามัคคี