ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมื่อง  จังหวัดสมุทรปราการ
                     
               ได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนในปีการศึกษา 2520  โดยทางราชการไม่ได้จัดสรรงบประมาณใด ๆ ให้เลย ในปีการศึกษาแรกที่เปิดทำการสอน ทางราชการได้ส่ง นายพรศักดิ์   กุวลัยรัตน์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านขุนสมุทร มารักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวและจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา โดยมีนายจวง  อ้นโต  นางสาวศรีประไพ   นางสาวศรีประภา  เพชรสมุทร  และนางละม้าย  บุญเผือก ได้มอบที่ดินจำนวน  2  ไร่เศษ  ราคาประมาณ  1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนโดยการบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชัวคราวขึ้น เป็นจำนวน เงิน  61,220  บาท แต่อาคารเรียนที่สร้างขึ้นยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนจึงต้องอาศัยโรงลิเกและศาลาวัดเป็นที่เรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 353  คน 
            
                ต่อมาทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการในด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
    พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียน 6 ที่นั่ง บ้านพักครู 1 หลัง
    พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง
    พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง 6 ที่นั่ง อาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 1 หลัง
    พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง  5 ที่นั่ง อาคารเรียนแบบ 017ก  จำนวน 1 หลัง
    พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างรั้วคอนกรีตยาว 60 เมตร
    พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่ง ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 017ก จำนวน 4 ห้องเรียน สร้างอาคารเรียนแบบ 509 จำนวน  1 หลัง
    พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนแบบ สปช. 603/29 จำนวน  4 ที่นั่ง
    พ.ศ. 2535 นายพากเพียร  วิริยะพันธุ์  ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์  จำกัด ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
    พ.ศ. 2538 นายพากเพียร  วิริยะพันธุ์ จัดซื้อที่ดินจำนวน 3 ไร่เศษ และสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ  4  ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง และห้องเรียนจำนวน 18  ห้องเรียน จำนวนเงินทั้งสิ้น 18,000,000  บาท 
    พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
    พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับงบประมาณเทศบาลตำบลสำโรงเหนือจำนวน 400,000 บาท ติดเครื่องปรับอากาศจำนวน  6  เครื่อง
    พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากบริษัทโตโยต้า ได้ปรับปรุงสนามกีฬาและห้องพยาบาล
    พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบปรัมาณ จากบริษัทซิโนทัย ได้อาคารเรือนพยาบาล 1 หลัง จำนวน 500,000  บาท
        ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  5  ไร่  2  งาน  และได้รับการสนับสนุนจากพ่อค้าประชาชนและหน่วยงานอื่น เช่น เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ได้รับการสนุบสนุนลานกีฬาต้านยาเสพติด เรือนพยาบาล เรือนเพาะชำ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการปรับปรุงห้องประชุม