วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรีย

                        มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การสหกรณ์ จรรโลงความเป็นไทย ใส่ใจรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมการงานอาชีพ

ปรัชญาโรงเรียน
 
พากเพียร   เรียนดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม