พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียน
1. พัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา
    เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม
4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษา