หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
         โรงเรียนวัดไตรสามัคคีเปิดสอนในระดับ
               1. ระดับอนุบาล
               2. ระดับประถมศึกษา
               3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
               4. การศึกษาพิเศษ