โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
         โรงเรียนวัดไตรสามัคคีเปิดสอนในระดับ
               1. ระดับอนุบาล
               2. ระดับประถมศึกษา
               3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
               4. การศึกษาพิเศษ