ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ประจำปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
13
24
1
อบ.2
26
24
50
2
อบ.3
17
22
39
2
รวม อบ.
54
59
113
5
ป.1
36
28
64
3
ป.2
43
34
77
3
ป.3
29
33
62
2
ป.4
41
22
63
2
ป.5
37
26
63
2
ป.6
45
37
82
3
รวมประถม
231
180
411
15
ม.1
48
34
82
3
ม.2
81
42
123
3
ม.3
69
32
101
3
รวมมัธยมต้น
198
108
306
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
483
347
830
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562