อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
 
มารยาทงาม   ใฝ่ดี  มีจิตสาธารณะ