โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
 
มารยาทงาม   ใฝ่ดี  มีจิตสาธารณะ