เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมสังคมอภิบาล สืบสานประเพณี ศิลปวัฒธรรม
ผูนำจัดการศึกษาพิเศษ