โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมสังคมอภิบาล สืบสานประเพณี ศิลปวัฒธรรม
ผูนำจัดการศึกษาพิเศษ