กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
2 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561
12 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19 2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
13 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
14 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
15 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560
18 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
20 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
21 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561
22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..


กฏหมายออื่นๆ
1.ตรวจเงินแผ่นดิน
2.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต