คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
  1. คู่มือการขอใช้สถานที่
  2. คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
  3. คู่มือการขอใบลาอกของนักเรียนในโรงเรียน
  4. คู่มือการขอผ่อนผันให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกฑณ์การศึกษาภาคบังคับ
  5. คู่มือการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน
  6. คู่มือการย้ายเข้าของนักเรียนในโรงเรียน
  7. คู่มือการย้ายออกของนักเรียนในโรงเรียน
  8. คู่มือการรับนักเรียน