โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ หาญเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชูศรี แดงเผือก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการปฐมวัย/ประถมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนก พุฒดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการประถมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการมัธยมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจำเนียร อร่ามรุณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานงบวิชการมัธยมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวรนุช โหงวสอาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางผกากรอง ศรีสุข
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสาร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนประถมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระ ไชยเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนมัธยมศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :