ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพรศักดิ์ กุวลัยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520 - 30 ก.ย.2538
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ อ่องแตง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2538 - 15 พ.ค. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ปานทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพงษ์ หาญเขตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ต.ค. 2554 - 16 พ.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายธารา เปลี่ยนบางช้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน