ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไตรสามัคคี
สืบเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไตรสามัคคีจะหมดวาระลง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 และตามระเบียบการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่ภายใน ๙๐ วันก่อนวันครบวาระ และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น  บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ ให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ ตามประกาศนี้

โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2564,12:17   อ่าน 3622 ครั้ง