ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจารุวรรณ วงศ์สามารถ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรัตติยา ยะไวย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิชุลดา วรรณดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางวรลักษณ์ มุ่งเจริญ
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเบญจรัตน์ ศรีอุดม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวอัจฉรา เรืองบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0