โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจารุวรรณ วงศ์สามารถ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรัตติยา ยะไวย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชุลดา วรรณดี
ครูผู้ช่วย

นางวรลักษณ์ มุ่งเจริญ
อัตราจ้าง

นางเบจรัตน์ ศรีอุดม
ครูพี่เลี้ยง