โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางจารุวรรณ วงศ์สามารถ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวรัตติยา ยะไวย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาววิชุลดา วรรณดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางวรลักษณ์ มุ่งเจริญ
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเบญจรัตน์ ศรีอุดม
ครูพี่เลี้ยง

นางสาววัฒนาภรณ์ ศรีทอง
อัตราจ้าง