โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนาตยา สุนทรวัฒน์
ครู คศ.3

นางสุธาทิพย์ นพพะ
ครู คศ.3

นางสาวชไมพร วรดล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัชนก พุฒดี
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ พวงวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวนภาพรรณ ช่อชั้น
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลยาณี คันทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธิกาญจน์ พูลภิรมย์
ครูผู้ช่วย