ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนาตยา สุนทรวัฒน์
ครู คศ.3

นางสุธาทิพย์ นพพะ
ครู คศ.3

นางสาวชไมพร วรดล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัชนก พุฒดี
ครู คศ.2

นางสาวพัชรินทร์ พวงวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวนภาพรรณ ช่อชั้น
ครู คศ.1

นางสาวกัลยาณี คันทา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธิกาญจน์ พูลภิรมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิฬาภรณ์ หงษ์ตะใน
ครูผู้ช่วย