ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี
ครู คศ.2

นายธีรวัฒน์ มุกดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวตรองฤทัย ธิมาชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศริน มาดลย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวพร ฤกษ์สง่า
อัตราจ้าง

นางสาวผกามาศ มะโนภัย
ครูผู้ช่วย