โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรนุช โหงวสะอาด
ครู คศ.3

นางสาวชูศรี แดงเผือก
ครู คศ.3

นายกิตติพงษ์ ทิพย์ดนตรี
ครู คศ.2

นายธีรวัฒน์ มุกดา
ครู คศ.1

นางสาวตรองฤทัย ธิมาชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศริน มาดลย์
ครูผู้ช่วย

นายธีรภัทร ตะกรุดแก้ว
ครูพี่เลี้ยง