ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวตรองฤทัย ธิมาชัย
ครู คศ.1

นางสาวเกศริน มาดลย์
ครู คศ.1

นางสาวนวพร ฤกษ์สง่า
อัตราจ้าง

นางสาวผกามาศ มะโนภัย
ครูผู้ช่วย

นางสาววลีรัตน์ ลิ้มสกุล
ครูผู้ช่วย