ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรี ชัยศรี
ครู คศ.2

นางสาวเกษณี ปักเขตานัง
พนักงานราชการ

นางสาวอนงค์ พลเยี่ยม
พนักงานราชการ

นางสาวนุชจรีย์ พิศวงปราการ
อัตราจ้าง

นางสาวชุติกาญจน์ ทอดเสียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0