โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัตนา ชัยชนะ
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี ชัยศรี
ครู คศ.2

นางสาวเกษณี ปักเขตานัง
พนักงานราชการ

นางสาวอนงค์ พลเยี่ยม
พนักงานราชการ

นายวีรวัฒน์ ชาบำเหน็จ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวนุชจรีย์ พิศวงปราการ
อัตราจ้าง