โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชรี ชัยศรี
ครู คศ.2

นางสาวเกษณี ปักเขตานัง
พนักงานราชการ

นางสาวอนงค์ พลเยี่ยม
พนักงานราชการ

นางสาวนุชจรีย์ พิศวงปราการ
อัตราจ้าง

นางสาวชุติกาญจน์ ทอดเสียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0