โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสาร
ครู คศ.3

นางสาววารี อ้อนอุบล
ครู คศ.3

นางสาวกอบแก้ว ยอดนิล
ครู คศ.3

นางปรารมย์ ปิ่นสุวรรณ
อัตราจ้าง

นางสาวสุดารัตน์ สุดอ้น
อัตราจ้าง

นางสาวรังสิยา พุทธ
ครูพี่เลี้ยง