ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสาร
ครู คศ.3

นางสาววารี อ้อนอุบล
ครู คศ.3

นางสาวกอบแก้ว ยอดนิล
ครู คศ.3

นางปรารมย์ ปิ่นสุวรรณ
อัตราจ้าง

นางสาวสุดารัตน์ สุดอ้น
อัตราจ้าง

นางสาวรังสิยา พุทธ
ครูพี่เลี้ยง