โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชระ ไชยเพชร
ครู คศ.3

นางมาลัย วารีดี
ครู คศ.3

นายพรมมาศ ช่วงโชติ
พนักงานราชการ

นายวุฒิคุณ โสภี
อัตราจ้าง

นายธีรยุทธ ดอกไม้
ครูพี่เลี้ยง