ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชระ ไชยเพชร
ครู คศ.3

นางมาลัย วารีดี
ครู คศ.3

นายพรมมาศ ช่วงโชติ
พนักงานราชการ

นายวุฒิคุณ โสภี
อัตราจ้าง

นายธีรยุทธ ดอกไม้
ครูพี่เลี้ยง

นายอรรถฎากร เทียนสว่างชัย
ครูผู้ช่วย