โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางเสาวนีย์ เพ็ชรสงค์
อัตราจ้าง
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางเขมเบญญา ตุนาค
พนักงานราชการ

นางสาวบัวหลง อ่วมจันทะ
ครูพี่เลี้ยง

นางอัญชลี พงษ์เวียงจันทร์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวเยาวเรศ ราชภูมี
อัตราจ้าง