การศึกษาพิเศษ

นางเสาวนีย์ เพ็ชรสงค์
อัตราจ้าง
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางเขมเบญญา ตุนาค
พนักงานราชการ

นางสาวบัวหลง อ่วมจันทะ
ครูพี่เลี้ยง

นางอัญชลี พงษ์เวียงจันทร์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวเยาวเรศ ราชภูมี
อัตราจ้าง