ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง

นางเดือนงาม ภู่ไทย
ลูกจ้างประจำ