กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางประสพพร เลิศหงิม

นางผกากรอง ศรีสุข

นางสาวรัตยา ทัศนา

นางสาวรัฐพร รอดเนียม
ครูผู้ช่วย