กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางผกากรอง ศรีสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรัตยา ทัศนา
ครู คศ.3

นางสาวรัฐพร รอดเนียม
ครู คศ.1