โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนริศ พุฒดี
ครู คศ.3

นางปราณี พวงบุญ
พนักงานราชการ

นางสาวคริสมาส ไขแสง
ครู คศ.1

นายสาธร พยุงวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริกัญญา ธงสารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา เดิมทำรัมย์
อัตราจ้าง

นางเนาวรัตน์ โต้ตอบ
อัตราจ้าง

นางสาวเยาวพา บัวเงิน
อัตราจ้าง