ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนริศ พุฒดี
ครู คศ.3

นางปราณี พวงบุญ
พนักงานราชการ

นางสาวคริสมาส ไขแสง
ครู คศ.1

นายสาธร พยุงวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริกัญญา ธงสารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์จิรา เดิมทำรัมย์
อัตราจ้าง

นางเนาวรัตน์ โต้ตอบ
อัตราจ้าง

นางสาวเยาวพา บัวเงิน
อัตราจ้าง