โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
999 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางเมืองใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2394-2227
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวิมล ประเสริฐสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางวรลักษณ์ เพชรรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวณัฐฐาพร ราชภูมี
อัตราจ้าง

นางสาวปุญทรัสม์ ปิติรุจิภัคพงษ์