ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์
ตำแหน่ง : ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยธนันท์ วาศ์เกษตระชนม์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน เอนันรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรภาสฐ์ ภู่พวงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปรารมย์ ปิ่นสวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง บุญเผือก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาอนันต์ เขมปฺญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาทรงชัย วิชยเภรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีทรัพย์ แซ่โอ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชูศรี แดงเผือก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคนึง อรรถฐีโภค
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลัยรัตน์ วงศ์สุขเสมอใจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล บุญเผือก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ ยงค์สงวนชัย
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชิษณุพงษ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธารา เปลี่ยนบางช้าง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : กรรมการโดยตำแหน่ง
เบอร์โทร :